Žiga Kovač (roj. 1. 10. 1992, Trbovlje) je diplomant Fakultete za Družbene vede Univerze v Ljubljani. V okviru Erasmus + izmenjave je študiral na Češkem na Masaryk University, Faculty of Social Sciences. Kot prostovoljec je svoje delovne izkušnje pridobival najprej kot član, kasneje pa tudi kot predsednik organizacije ŠOHT in eden izmed najuspešnejših organizatorjev festivala ŠTUOR. Svoje znanje je nadgrajeval v Mladinskem centru Hrastnik pri prijavi mednarodnih Erasmus + projektov. Med študijem je redno opravljal študentska dela za mednarodna in vodilna slovenska podjetja.

Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Engrotuš d.o.o. , kjer opravlja delo vodje projektov. Na svojem delovnem mestu upravlja in vodi večmilijonske projekte, v sklopu katerih svoje znanje, izkušnje in kompetence še dodatno nadgrajuje.  Kot aktualni predsednik Sveta za mlade v občini Hrastnik pa je zelo dobro seznanjen s problematiko mladih v občini.

Največ izkušenj je pridobil pri delu za podjetje Engrotuš, Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, pri organizaciji največjega slovenskega festivala Tušev tek barv (danes znanega pod imenom Smile), sodeloval pa je tudi kot ključni skrbnik kupcev pri podjetju Entrio.si. Svoje kompetence je nadgrajeval pri podjetju KO d.o.o. in potovalni agenciji Supra Travel. Vzpostavil si je zelo dobre povezave v slovenskem gospodarstvu, ki jih na vsakem koraku samo še nadgrajuje. Veliko slovenskih uspešnih podjetnikov ga prepozna kot zelo delovnega, vztrajnega in sposobnega posameznika, zato mu je bila ob najavi kandidature izražena široka podpora tudi iz gospodarskega področja.

Svoj prosti čas najraje preživlja v družbi dobrih prijateljev, dolgoletnemu dekletu Anji in psu Marleyju, vsako dan pa se športno udejstvuje na crossfit treningih.

Programski predlog

Hrastnik je od nekdaj veljal za mesto industrije in rudarstva. Naša občina ima znana  športna imena.

Danes se v občini Hrastnik soočamo s problematiko izseljevanja mladih in staranja prebivalstva. Primanjkuje stanovanj za mlade in bivalnih enot za starejše. Podjetja se soočajo s pomanjkanjem tehničnega kadra in ustrezne infrastrukture. V Hrastniku ostaja še ogromno neizkoriščenega potenciala, v smislu izrabe površin za športne aktivnosti in površin namenjenih otrokom. Zdravstvena oskrba je na nezavidljivem nivoju. Organizacija kulturnih dogodkov je odvisna od angažiranosti društev in ljubiteljev kulture.

Naša vizija razvoja občine Hrastnik je naravnana v smer podjetniško gospodarskega preboja občine, kjer bodo v zdravem okolju kakovostno sobivale vse generacije.  Kjer bo na voljo tudi ustrezna prometna infrastruktura. Živeti želimo v občini, ki bo zagotovila nova javna stanovanja in delovna mesta za mlade. Za razvoj podjetništva in gospodarstva bomo zagotovili finančne spodbude in svetovalno pomoč.

Živeti želimo v občini, ki bo poskrbela za prebivalce vseh starostnih skupin, vključevala vse interesne dejavnosti in krajane vseh krajevnih skupnosti.

Kraje moramo povezati s kolesarsko mrežo in varnimi peš potmi, prebivalce pa spodbujati k aktivnemu življenju v okviru učnih, športnih in kulturnih dejavnosti. Razširiti moramo površine, namenjene prebivanju prostega časa v naravi in športnim aktivnostim. Oskrbo starejših moramo skrbno načrtovati, kot višji cilj pa moramo izvesti dvig kakovosti zdravstvenih storitev.

Mestno jedro Hrastnika in Dola bo znova zaživelo in bo v ponos in korist občanom. S krepitvijo dinamičnega  in socialnega življenja bo mestno središče ponovno oživelo, turistični ponudniki in kulturni ustvarjalci pa bodo pridobili zelo stabilno platformo za svoje delovanje.

Živeti želimo v privlačnem mestu Zasavja.

Ustvarjanje pogojev za ustanovitev podjetniškega inkubatorja in ustanovitev močne gospodarske skupnosti v občini Hrastnik

Občina Hrastnik mora slediti sodobnim trendom podjetništva, zato moramo poskrbeti za kakovostne skupne poslovne prostore v centru mesta (bivši prostori RTH) ter nuditi finančne spodbude in svetovalno pomoč zagonskim podjetjem.

Vzpostavili bomo gospodarsko okolje, kjer bodo mala, srednja in nenazadnje tudi velika podjetja imela možnost za razvoj, gospodarsko rast. Okolje, kjer bodo lokalna podjetja imela večjo konkurenčno prednost, kjer se bodo podjetja hitreje in bolj učinkovito razvijala. To bomo storili po uspešnem primeru Katapulta, v prihodnosti bomo prav tako vzpostavili sodelovanje z njimi.

S pomočjo Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik in Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik bomo izpeljali tudi projekte dodatnega strokovnega usposabljanja, ki bi izhajala iz kadrovskih potreb lokalnih podjetij. Prav tako bomo podjetjem pomagali pri črpanju evropskih in drugih sredstev. Vzpostavili bomo močno povezavo med občinsko upravo in gospodarstvom, dodatno pa bomo vzpostavili portal za obveščanje o evropskih in drugi razpisih za mala, srednja in velika podjetja.

Naš cilj je ustvariti pogoje in infrastrukturo, ki bodo v regijo pritegnila visokotehnološka, okoljsko odgovorna, ozaveščena in napredna podjetja, ki bodo prebivalcem nudila zanesljiva ter dobro plačana delovna mesta.

Obnovitev in oživitev prenove centra Hrastnika in Dola pri Hrastniku

Pripravili bomo dolgoročen prostorski plan občine, ki bo vključeval razvoj mestnih središč, okrajev in krajevnih skupnosti. Vključili bomo dobre prakse drugih občin in držav za čim hitrejši in naprednejši razvoj.

Center Hrastnika mora znova postati prostor ponosa Zasavja in se razviti v regijsko središče družbenega življenja. Center potrebuje vzpodbudo, ki bo prebivalce in obiskovalce zadrževala na javnih površinah.
Prazne prostore v mestnem jedru bomo poskušali dopolniti z obrtnimi, podjetniškimi, športnimi ali dejavnostmi društev.

Prometno infrastrukturo bomo prilagodili in nadgradili. Vzpostavili bomo večjo prometno varnost za pešce. Postavili bomo polnilnice za električna vozila. Istočasno je potrebno dati poudarek tudi možnosti uvedbi novih parkirnih mest v bližini javnih zgradb (delavski dom, OŠ, bazen in podobno). Preučili bomo dosedanje dokumentacije parkirnih mest in iskali alternativne nove rešitve.

Center Dola pri Hrastniku bo postal središče, kjer se prebivalci družijo, povezujejo, imajo osrednji prostor, kamor lahko zahajajo. Prostor je potrebno ozeleniti, mu dati podobo in ga primerno, skladno z željami občanom tudi urediti, da bo primeren tudi za izvedbo raznovrstnih dogodkov.

Mladim prijazna občina

Pridobitev certifikata Mladim prijazna občina bo naš glavni cilj. V ta namen bomo morali zagotoviti načrtno obravnavanje področja mladine in participacije mladih; organiziranje mladih na različnih področjih, uvedli bomo boljše informiranje mladih, osredotočili pa se bomo na zaposlovanje in izobraževanje mladih. Poudarek bo tudi na stanovanjski politiki ter mobilnosti mladih, da jih zadržimo v občini Hrastnik.

Z novim lokalnim programom za mlade (Strategijo za mlade v občini Hrastnik) za naslednje obdobje petih let želimo načrtno obravnavati področje mladine in doseči dialog mladih, kjer bodo skupaj z nami lahko sodelovali pri razpravah aktualnih tematik. S participacijo mladih želimo doseči tudi napredek na področju izvedbe skupnih projektov, kjer se občina in njeno vodstvo aktivno vključujejo v izvedbo različnih skupnih projektov, katerih nosilci so mladinske organizacije in organizacije za mlade in društva (okrogle mize, mladinski parlament, sejmi, prireditve, idejne zasnove projektov,..).

Občina bo zagotavljala ustrezne prostore za delovanje vseh mladinskih organizacij (MCH, OZPM, ŠOHT…).
Občina bo nudila nove zaposlitve in druge oblike dela mladim, in sicer v obliki pripravništva, zaposlitev za določen/nedoločen čas, usposabljanje na delovnem mestu in javnih del.
MCH bo z občino pripravil ključni projekt za dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih, vključno z ranljivimi skupinami (npr. dolgoročni brezposelni, invalidi,..) preko metod mladinskega dela (usposabljanja mehkih veščin), specifičnih usposabljanj (odgovor na potrebe gospodarstva) ter reševanja izzivov podjetij s ciljem zaposlitve.
Občina bo vsako leto podelila občinske štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih programih.
Skupaj z MCH bomo organizirali podjetniške krožke za osnovnošolce in srednješolce, občina pa bo kot partner sofinancirala podjetniško osnovno izobraževanje v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico. Programi izobraževanja bodo brezplačni.

Sprejeli bomo Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela.
Prizadevali si bomo za ohranitev naziva Prostovoljsko prijazno mesto, kjer bomo mlade aktivno vključevali v prostovoljske projekte.
Mlade bomo vključevali v celostno prometno strategijo in jih spodbujali k aktivnemu sodelovanju pri pripravi CPS (npr. postavitev privezov za kolesa na javnih mestih, vzpodbujanje kolesarjenja, umestitev kolesarskih stez v občini in podobno).

Razpis za dodeljevanje neprofitnih stanovanj bomo pripravili tako, da bomo pri neprofitnih stanovanjih posebej izpostavili skupino mladih s prednostjo pri pridobitvi le-teh.
Mlade arhitekte bomo spodbudili, da sodelujejo z Občino pri idejnih zasnovah za ureditev mestnega središča v Hrastniku in na Dolu ter idejni zasnovi za ureditev oz. prenovo tržnice.

Povečanje kapacitet in razširitev območij namenjenih preživljanju časa v naravi,  športnih aktivnostih ter spodbudnem razvoju otrok

V Občini Hrastnik imamo ogromno neizkoriščenega potenciala na področju črpanja EU sredstev. S prijavami na evropske razpise bomo omogočili izvajanje novih projektov. Projekte bomo izvajali za dobrobit vseh občanov: upokojencev, invalidov, zaposlenih, športnikov in kulturnikov ter ostalih članov interesnih skupin.

S tem bomo mladim zagotovili nova delovna mesta, izboljšali bomo turistično ponudbo, občanom bomo omogočili aktivno preživljanje časa v svoji občini. Nadgradili bomo obstoječe športne površine, ki bodo omogočale izvedbo večjih tekmovanj (pokrite nogometne tribune, razsvetljava nogometnega igrišča, balon za teniška igrišča, umetna plezalna stena na prostem ali v dvorani in adrenalinska otroška igrala (zip line ipd,) v »Štircu«). Postavljali bomo konstrukcijsko dovršena lesena igrala. Območje novega športno-rekreacijskega centra na Ojstrem bomo razširiti z novostmi, kot sta učno-rekreacijski center za starejše ter namenski pasji park za lastnike živali. Vzpostavili bomo varno pot do ribnika (Ojstro) ter degradirane površine vživeli in jim dodelili pomen (v sodelovanju z Rudnikom in pristojnimi službami).

Pripravili bomo načrte za gradnjo celovite mreže kolesarskih stez in povezave z drugimi mesti. V delih odmaknjenih od centra bomo otrokom ponuditi trajna ter ekološka igrala za kakovostno preživljanje prostega časa (Prapretno, Čeče, Podkraj, Dol, Turje, Kovk, Šavna peč, in ostale krajevne skupnosti). Društvom in organizacijam bomo omogočili izvedbe tekmovanj, za katere imamo ustrezno infrastrukturo.

Vzpostavili bomo souporabo skupnih ali večnamenskih prostorov in jih namenili med drugim tudi za socialne dejavnosti občanov:
– delavnice za otroke,
– športne urice,
– druženja,
– igranje otrok,
– pomoč starejšim ter invalidom,
– medgeneracijska pomoč,
– prostovoljstvo.

Pripravili bomo dokumentacijo za vzpostavitev prve večje notranje igralnice ter namenili posebno pozornost razvojnemu oddelku Vrtca Hrastnik.

V telovadnicah bomo otrokom ponudili modernejšo in naprednejšo opremo za ure športa.

Prometna  infrastruktura

V Hrastniku bomo aktivno pristopili k ureditvi državne cesto čez center Hrastnika in center Dola.
Uredili bomo tudi ostale prenove čakajoče in dotrajane lokalne cestne odseke v različnih Krajevnih skupnostih. Hrastnik bomo povezali z modernejšo cestno povezavo do Zidanega mostu, za razbremenitev centra Hrastnika in Dola ter za nove možnosti prometnih povezav za obstoječa in nova podjetja.

V občini Hrastnik bomo uredili pločnike in dotrajana cestišča, da prebivalcem vseh krajev zagotovimo varno mobilnost po občini, tudi na oddaljenih perifernih območji.

S pomočjo države bomo izdelali projekt obnove pločnika ob glavni cesti od železniške postaje do centra mesta s katerim se bo uredila kolesarska proga, ki bo omogočala varno kolesarjenje skozi Hrastnik občanom in obiskovalcev občine.

VSEBINA VOLILNEGA PROGRAMA

Podjetniški inkubator, ugodno okolje za gospodarski razvoj:
S podjetniškim inkubatorjem, skupnostjo podjetji bomo ustvarili ugodne pogoje za razvoj malega, srednjega in tudi velikega gospodarstva. Podjetnikom bomo omogočili večjo konkurenčno prednost na trgu, večji potencial za razvoj svoje dejavnosti v naši občini in vzpostavili pogoje za ugodnejše nabavne stroške materialov ter storitev. Ustvarili bomo podjetniško skupnost na primeru Katapulta.

Industrijska cona: dokončali bomo infrastrukturo industrijske cone in vzpostavili ugodne pogoje za prihod novih podjetji. Odločali se bomo med oprostitvijo dajatev za komunalne storitve, subvencionirano ceno katerega od energentov ali ogrevanja za prvo leto in podobno. Ustvarili bomo pogoje ki bodo privlačni za nova podjetja.

Vzpostavili bomo skupen pisarniški prostor oziroma inkubator idej, ki bo novim podjetnikom pomagal pri prvih korakih in nadaljnji samostojno pot. Nudili bomo finančne spodbude in svetovalno pomoč za zagonska mala podjetja. Glede na kadrovske potrebe lokalnih podjetij bomo omogočili dodatna strokovna usposabljanja (tečaj izrabe oziroma črpanja EU sredstev, programiranje, marketing, kakovost in podobno). Z ugodnimi pogoji bomo v regijo privabljali tehnološka podjetja (zelena energija, IT in ekološko usmerjena podjetja). S širitvijo sejemskih aktivnosti in turistične ponudbe bomo krepili promocijo domačih obrti in samooskrbe.

Glavna prednost:
Vzpostavili bomo gospodarstvo privlačno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na priseljevanje, gradnjo novih stanovanj, ustvarilo več kupne moči v občini. Zavzemali se bomo za boljše delovne pogoje in hitrejši razvoj občine Hrastnik.

 

ZA! OBNOVITEV IN OŽIVITEV OBČINE HRASTNIK
Za oživitev mestnega jedra Hrastnika in Dola pri Hrastniku ter območja na Ojstrem

Občina Hrastnik, natančneje center mesta Hrastnik in center Dola pri Hrastniku, si zaslužita celovite prenove.
Pripravili bomo dolgoročni občinski prostorski plan za obnovitev dveh centrov, ki bo trajnostno usmerjen. Občinski prostorski plan in obnova centra mesta z dolgotrajnejšo vizijo bosta ključnega pomena za razvoj občine Hrastnik.
Celovita prenova centra Hrastnika bo obsegala območja:
– pri Tržnici,
– predel do Poti na Kal, vključno z Naseljem Aleša Kaple,
– obrtniško cono Rudnik,
– prenovo prostorov RTH.
Celostna prenova centra Dola bo zajemala ureditev funkcionalno prireditvene ploščadi pri cerkvi in popestritev z zelenimi površinami. Celostni načrt razvoja centra Dola bo potekal v več fazah. Poživili bomo ponudbo, infrastrukturo, izvedli bomo ozelenitve in podobno. Občino Hrastnik bomo z zgoraj navedenim projektom razbremenili prometne obremenitve.
Posodobili bomo načrt oživitve centra Hrastnika in zagotovili sredstva za obnovo. Začeli bomo s povezovanjem kraja s kolesarskimi stezami. Relief občine Hrastnik je idealen za MTB kolesarjenje po okoliških hribih, zato bomo izdelali zemljevid kolesarskih poti po občini , ustrezno označili in v sodelovanju s sosednjimi občinami (savinjska dolina, zasavje, posavje) povezali v skupni projekt. Z navedenim projektom bomo pospešili tudi razvoj turizma v občini.
Uredili bomo varne sprehajalne steze in pohodne poti. V dialogu s sosednjimi občinami bomo pristopili k skupni ureditvi zelene poti po Ojstrem (pot, ki povezuje Hrastnik in Trbovlje). Vzpostavili bomo učne poti povezane s kulturno dediščino in interesnimi skupinami ter uredili poti za nordijsko hojo.
Spodbujali bomo solarizacijo streh na javnih objektih in črpanje EU sredstev za naravovarstvene projekte. Promovirali bomo pešpoti namesto uporabe avtomobilov.

Energetske sanacije objektov
Posebno pozornost bomo namenili pripravi potrebne dokumentacije za sanacijo oziroma obnovo starejših objektov:
– objekt TVD Partizan,
– zadružni domovi po krajevnih skupnostih.
– energetske sanacije javnih objektov (Delavski dom Hrastnik, Muzej Hrastnik, Športna dvorana Dolanka, Glasbena šola,..).

ZA! MLADE IN MLADE DRUŽINE:
Dokončanje in sprejetje strategije za mlade v občini Hrastnik za naslednje obdobje petih let se nam zdi izjemno pomembno. Potrebno je aktivno vključiti mlade pri pripravi razvojnih projektov in upoštevati njihove predloge.

Pridobitev certifikata Mladim prijazna občina bo prinesla mladim veliko ugodnosti in dodatnih možnosti.
Intenzivno želimo iskati stanovanjske rešitve za mlade družine in jim omogočiti tudi posebne olajšave in subvencije za bivanje v našem kraju.

Zavzemali se bomo za uvedbo oprostitve komunalnih prispevkov za mlade družine pri novogradnji in olajšave pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, kot je to že uvedeno v nekaterih slovenskih občinah.

Projekt za dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih, vključno z ranljivimi skupinami (npr. dolgoročni brezposelni, invalidi,..) bo pomembno vplival na zaposlovanje mladih v lokalnem okolju.

Vrtci, šole – vključevanje otrok – posebne subvencije? – podaljšano bivanje za varstvo otrok v šoli sofinancirano s strani občine
prevozi otrok v šolo /iz šole izven mestnega središča, v oddaljene predele
Raznovrstni programi za vključevanje otrok (športni in drugi)
Oživitev družinskega festivala (Hrastkov festival)
Sofinanciranje športnih pedagogov razredne stopnje, z namenom podaljšanega bivanja otrok.

ZA! STAREJŠE IN INVALIDE:
Aktivno bomo pristopili k zagotovitvi državnih sredstev za izgradnjo novega doma starejših in varovanih stanovanj na Leši. Prizadevali si bomo, da bodo oskrbovanci novega doma za starejše aktivno vključeni v družbo ter v dogajanje v občini Hrastnik.

V sodelovanju z Društvom upokojencev Hrastnik, Društvom upokojencev Dol pri Hrastniku in Društvom invalidov Hrastnik bomo organizirali usposabljanja e-komuniciranja starejših občanov in vzpostavili ustrezne komunikacijske kanale za starejše. Starejši morajo biti obveščeni o vseh aktivnostih in programih, ki so za njih aktualni.

V sodelovanju z društvi in s projektom Starejši za starejše bomo promovirali storitev Prostofer in po po potrebi tudi razširili vozni park.

Poskrbeli bomo za ustrezne prostore Društva invalidov Hrastnik, kjer se bodo invalidi družili in razvijali svoje veščine (sestanki vodstva, ročna dela, treningi pikada in šaha, predavanja in podobno.

Prizadevali si bomo za umestitev prostora za druženje ljudi s posebnimi potrebami.

Pospešili bomo izboljšanje kakovosti življenja invalidov z aktivnim udeleževanjem vseh deležnikov pri pripravi in realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov, ki bo temeljil na Akcijskem programu za invalide Vlade RS za obdobje 2022-2030. Spoštovali bomo listino Občina po meri invalidov in realizirali načelo “Nič o invalidih brez invalidov”.

Prilagodili bomo občinski Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj, da bodo društva, ki s svojo dejavnostjo izboljšujejo kakovost življenja invalidov in starejših, bolje sofinancirana s strani občine.

Medgeneracijsko sodelovanje bo zaživelo v praksi. Spodbujali bomo izmenjavo znanj in izkušenj med generacijami s sodelovanjem različnih društev in javnih zavodov.

ZA! OBČINO PO MERI OBČANOV:
Vzpostavili bomo mrežo prostovoljstva za oskrbo starejših na podeželju ter mobilne točke za vseživljenjsko učenje, kjer se bodo izvajale različne delavnice (tečaji jezikov, digitalno opismenjevanje, ustvarjalne delavnice) in športne aktivnosti. Krajevnim skupnostim bomo pomagali opremiti in obnoviti prostore ter športne površine (Zadružni domovi in podobno). Posebno pozornost bomo namenili bogati kulturni dediščini. Spodbujali bomo razvoj kmetijstva in ekološke pridelave hrane ter samooskrbe. V odročnih in terensko zahtevnih krajih bomo pomagali vzpostaviti lokalne čistilne naprave. Nadaljevali bomo z urejanjem pločnikov, odvodnjavanja in nevarnih cestišč.
Zavzemali se bomo za ureditev urbanih vrtičkov na območju Ojstrega in iskali potencialne možnosti za vspodbujanje samooskrbe.

Aktivno se bomo zavzemali za finančne vzpodbude za dopolnilne dejavnosti prenočitvenih in spalnih kapacitet.

Občanom na odročnih mestih, perifernih krajevnih skupnostih bomo zagotovili javno osvetlitev, predvsem na avtobusnih postajališčih.

Ureditev mestnih parkirišč
Uredili in zagotovili bomo dodatna parkirišča v okolici šole, glasbene šole, športni park na logu, novem logu in ostalih področji mesta.

Zavzemali se bomo za varnejše prometne poti vezane na šolo.

Zavzemali se bomo za zeleni in bolj čist Hrastnik. Organizirali bomo čistilno akcijo enkrat letno po vseh Krajevnih skupnostih. Aktivno bomo pristopili k iskanju rešitev na tveganih in onesnaženih področjih občine Hrastnik.

ZA! DOSTOPNA STANOVANJA:
V občini Hrastnik se še vedno ni zagotovilo gradnje neprofitnih stanovanj. Pospešili bomo izgradnjo blokovskega naselja v Resnici, s pridobitvijo državnega investitorja za gradnjo neprofitnih stanovanj.

Za gradnjo družinskih, stanovanjskih hiš bomo na določenih območjih v naprej pripravili ustrezne potrebne priključke.

Iskali bomo partnerje za morebitno izvedbo novogradenj, lastniških stanovanj, vrstnih hiš ali večdružinskih objektov.

Ustvarili bomo ugodne pogoje za novo priseljevanje in ustavitev izseljevanja vseh generaciji.

ZA! UREJENO, KAKOVOSTNO IN ORGANIZIRANO ZDRAVSTVO:
Občani se soočamo z nedostopnostjo zdravnikov zaradi stalnih kadrovskih menjav.

Prostori ZD Hrastnik so nefunkcionalni, vizualno neprivlačni in energetsko potratni. Zaradi staranja prebivalstva in ohranjanja mladine v Hrastniku bomo dvignili nivo kakovosti zdravstvenih storitev in uredili organizacijo ZD Hrastnik. Prostore bomo preuredili in jih modernizirali ter jih funkcionalno posodobili. V skrbi za zdravje bomo izvedli še projekte transparentnih meritev zraka.

Komunikacijo bomo približali starejšim kakor tudi mlajšim generacijam. Razširili bomo asortima zdravstveno-medicinskih storitev in storitev, ki vplivajo na zdravje občanov. Zdravje občanov bo na prvem mestu.

Nujno potrebna je vzpostavitev ugodnih delovnih pogojev za zdravnike, medicinskih sester in ostalo zaposleno osebje v ZD Hrastnik.