had blog roni kordis had blog roni kordis

sıdɐz uǝčɐƃnɹp

˙ıʇɐsıd lǝčɐz oɹn ʇoÊž čǝʌ pǝɹd ǝž ɯǝs ɹɐʞ ‘ıʇɐsıds ǝdsn ıɯ ǝčoƃoɯ ‘ɐɹʇnɾ op oɯɾɐʞɐčod
¡ıɯɐʌ z ǝš ɯılǝp ǝsÊŒ oupǝʌ uı ǝsɐz ıʇsouʌıɹʞs uı ıɹɐʌʇs ǝuǝqou ıʇɐžÉ¹pɐz ɯɐuz ǝu oÊž ‘ʇsoudɹʇsǝu ɐɾoɯ ɐʇ ‘ɥɐ ˙ʇsouʌıɹʞs ǝuɐʇso ǝš ʇɐɹʞuǝɐz ɾɐu ɐd ıʞ ‘ɐʇsod ɐƃǝɾušÄ±É¹Ê‡nɾ ɐɔıučoʇzı ɾɐdnÊžs ǝsÊŒ ǝž ǝɾ oʇ ʞɐdɯɐ ¡lɐɹq ǝs ıq ɐp ‘uɐčıɹdǝɹd ıʇıu ɯǝsıu ɐp oʞɐʇ ‘ɯǝɹǝq ǝu ǝqǝs ɯɐs ¿lɐɹq É¥olds opÊž ǝɯ ıq ɐčıpnÉ¥ ɾɐʞɐz Ë™zo ‘ɐƃǝuqɐɹodn ɾɐʞ lɐsıdɐu ɾɐpÊž É¥olds ǝž ɯǝs Çč ‘É¯ÇÉ¾nšÉÉ¹ds ǝs nʌʇsıq ÊŒ ‘ɐƃǝuʇǝɯɐd čıu lɐsıdɐu ɯoq ǝu ɯǝʇ ÊŒ ıpnʇ ɹɐpuǝʌ Ë™sıdɐz uǝpnč ɾoɯ uǝ ǝš ılɐɹqǝɹd ʌɐžÇÊ‡ zǝɹq ǝʇsoq ɐp ‘lıčoƃoɯo oq ɯɐʌ uı lɯʇɥ˙dılÉŸ\ɯoɔ˙pɐɟʌǝɹ˙ʍʍʍ\\:dʇʇɥ ɐu ǝʇǝpɾɐu oʞɥɐl ɐƃ ıʞ ‘ʞılÉŸ lıčoÊžsıɹd čoɯod ɐu ʇɐɹʞoʇ ǝɾ ıɯ ɹɐpuǝʌ ‘uǝčɐƃnɹp ǝɔlɐɯ ʇǝds ǝɾ sıdɐz ıɾušÉuɐp
˙ɐɔuoÊž op olɐɹqǝɹd oʞılǝʌ ‘lıʌɐɹd ɥılɐʇso ɥǝsÊŒ uı lıčol zǝɹq ʇsʞǝʇ ıɾušÉ¾ÉÉ¹ÇčÊŒ ǝɾ sɐʌ ɐp ‘uǝčǝuǝsǝɹd lıq ɯǝs ɐp ‘ɯɐuzıɹd Ë™nƃolq ɐu ısıdɐz ıɯıɯɐs s lɐɹƃı ǝɔlɐɯ ɥǝup ɥıɾupǝlsɐu ÊŒ ɯoq ǝs ‘lıuƃıɯɐu ɾɐɹǝčÊŒ ǝž ɯǝs ʇoÊž

 1. Å e enkrat se je izkazala priročnost Maca, ki sem ga obrnila na glavo in komot prebrala eksperiment. Kjut. Obstajajo odgovori na vsa vprašanja?

 2. @nimfa: NEEEEEEEE.. evo, na to moznost pa nisem niti pomislil.. hudica.. pwnan sem :)

  @don: poslusaj zenske :) al pa stoja na glavi tudi pomaga :)

  @ma.tija: pridejo se boljsi zapisi :evil: upam, da se bo kdo odlocil in pisal blog v kaksnem od teh stilov :)

 3. V primeru, da nimate maca oz. se vam ne da vrteti monitorja lahko enostavno printscreen-ate ter obrnete sliko. :D Je pa res, da mi verjetno ne bi prišlo na pamet, če nebi nimfa predlagala. Sam sem se popolnoma drugače (narobe) lotil dekodiranja :)

 4. Luškano, jest sem si pa vzela čas in prebrala tko k je na glavo.Poskusi še z zamenjavo vrstnega reda besed, ali pa napačno zapisanimi besedami.Zna bit zeloooo zanimivo preizkušeno

 5. (: .ɐsɐč čǝʌǝɹd ouʌɐʇsouǝ šÉÉ¯Ä± ıʇ ‘ʞǝʌo1č

 6. Na službenem DELLu mi pogosto uspe “obrnit” monitor, ko iščem kak zarukan znak – tako da bi na njem to prebrala še enostavneje kot Nimfa. Mislim, da gre zgolj za kombinacijo ALT-R ali CTRL-R… :D

 7. Kaj pa če bi tekst ensostavno prekopirali v okvirček na ponujenem linku?

 8. 010011100110000101110011011011000110010101100100011011
  100110101001101001001001100010001100110010001101100011
  100100111011001000000110110001100001011010000110101101
  1011110010000001110000011011110110100101111010011010110
  1110101011100110110100110011010000011010000101001111010
  0010000001100010011010010110111001100001011100100110111
  0011011110010000001101011011011110110010001101111001000
  0001001000011000010110010000100000001110100010100100101
  001

  evo mal dela :))

 9. 01110000011000010010000001110011011010010010000001101101011
  00101001000000111000001110010011001010110100001101001011101
  00011001010110110000101110001011100010000001110010011001010
  11100110010000001110011011001010110110100100000011011010110
  10010111001101101100011010010110110000100000011101000110111
  10010000001101110011000010111001001100101011001000110100101
  11010001101001001000000110010001100001011011100110010101110
  01100101100001000000111000001100001001000000110101001100101
  00100000011100000111001001101111011000100110110001100101011
  01101001000000111101000100000011011100110000101110011011011
  00011011110111011001101111011011010010110000100000011010110
  11001010111001000100000011010100110010100100000011001010110
  11100110111101110011011101000110000101110110011011100110111
  10010000001110000011100100110010101100100011011110110110001
  100111001000000011101000101001

 10. Jaz tudi tebi 7878787878787878787878787878787878878787878787878878787887877777777777777777777777777777777

 11. Evo,
  sem poškljocala (z zelo slabim fonzlom). Levo spodaj samo dokaz, da je laptop prav na mizi. Ic’izi: ALTGR-R.
  Heh. Zaradi mene lahko začneš pisat po narobe. :D

Komentarji so zaprti.