NIJZ je izdal higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce) v času epidemije covid-19. Ta dokument obsega 16 strani + izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo o tem, da otrok ni bolan + opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo)

Svetujem, da preverite dokument, da vam bo malce bolj jasno v kakšnih okoliščinah bodo morali delovati učitelji, predvsem pa česa vsega se bodo moralo držati šolarji – 10043_Higienska-priporočila-za-OS-za-cas-epidemije-Covid-19-s-prilogami-07052020.pdf

Za zaščito tako učencev kot učiteljev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Odsvetujemo zbiranja v skupinah, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.
 • Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj odprta okna).
 • V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potreben ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…)
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
 • Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov.
 • Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana.

Prihod do šole

Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).

Svetujemo smiselno prilagoditev javnega prevoza v šolo – navodila za izvajalce posebnih linijskih prevozov v času epidemije covid -19 so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19:

Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izven linijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije covid-19

Vstopanje v šolski objekt in v razred

Svetujemo, da so učenci in njihovi starši pred ponovnim prihodom v šolo obveščeni o organizaciji pouka, npr.

 • O učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk in da bodo predvideni razpoložljivi sedeži imensko označeni;
 • O pravilih ravnanja v šoli v času razbremenilnih ukrepov epidemije covid-19 (npr. Glede lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred vstopom v razred, ne druženja oz. Vzdrževanja distance pri tem, ne posojanja stvari, ravnanju z garderobo, glede režima pri obiskovanju wc-ja, glede malice…);
 • O navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019) in vsebino infografik na to temo (npr. Umivanje rok, higiena kašlja…);
 • O tem, kaj naj prinesejo s seboj (šolske potrebščine, voda v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…)
 • Devetošolce o uporabi mask ali drugi obliki zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom sars-cov-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Priporočamo, da učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Šola naj, glede na možnosti, uporabi več vhodov in naj organizacijo prihajanja in odhajanja v šolo opredeli v hišnem redu. Svetujemo, da pripravijo talne označbe za vzdrževanje želene, 1,5 do 2 metrske, medosebne razdalje. Predlagamo tudi talno označitev tako imenovanih koridorjev, na hodnikih in v učilnicah.

Devetošolci naj v šolskem objektu, razen v matični učilnici učne skupine, uporabljajo masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.

Podajalniki razkužil/razkužila naj bodo nameščena na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. Na hodnikih. Prav tako naj bodo na več vidnih mestih izobešene infografike1 s splošnimi higienskimi ukrepi.

Priporočamo, da je v času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Enako svetujemo tudi v času odmorov.

Potek dela v šoli

Učilnica

Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti.

Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

V vsaki učilnici naj bo:

 • Razkužilo za roke;
 • Po možnosti izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike1.

Za vzdrževanje ustrezne higiene rok naj se uporabljajo samo učilnice z umivalnikom, ki naj bo opremljen z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke.

Pouk naj poteka v primerno velikih učilnicah, ki ves čas omogočajo doseganje zadostne medosebne razdalje (1,5 do 2 metra).

Vsakemu razredu oziroma učni skupini naj bo za čas trajanja epidemije covid-19 dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete, določeni naj jim bodo tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. Učna skupina uporablja.

Odsvetujemo prehajanje učencev iz ene v drugo učilnico. Prav tako svetujemo, da se tekom epidemije covid-19 ohranja dodeljeni sedežni red.

Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin predlagamo, da se pouk v računalniških učilnicah in laboratorijih, razen za demonstracije, ne izvaja. Predlagamo, da računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji. Če se vseeno odločite za uporabo računalniške učilnice, priporočamo, da tudi tam zagotavljate ustrezno razdaljo med učenci in da ostanejo zgolj na enem računalniku. Svetujemo, da vse površine, ki se jih učenci dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, ekran…) po uporabi razkužite.

Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

Priporočamo, da je učitelj ves čas prisoten v razredu, za časa malice ga nadomesti kdo drug od osebja. Učitelji naj dorečejo režim hoje učencev na stranišče. Poskrbeti je potrebno, da na stranišču ne nastaja gneča.

Zlasti učenci prve triade naj imajo pouk tudi na prostem, izbira se ure, ko moč sonca ni največja in poskrbi za ustrezno zaščito pred soncem. Svetujemo, da se pri premiku iz učilnice do prostora zunaj in tudi tam ves čas zagotavlja medosebno razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Pa srečno …. 

NIJZ Koronavirus Priporocila
NIJZ Koronavirus Priporocila