Salma Hayek v Rovinju Cristiano Ronaldo v Dubrovniku Salma Hayek v Rovinju Cristiano Ronaldo v Dubrovniku

Iz Hrvaške v Slovenijo brez karantene / komu ne bo odrejena karantena ob vračanju iz Hrvaške

Slovenci se lahko iz Hrvaške brez karantene vrnejo do ponedeljka do polnoči. Razen, če greste danes na Hrvaško. Potem vas čaka obvezna 14-dnevna karantena ob vrnitvi iz Hrvaške. Kako ljudem še dodatno zakomplicirati življenje? Tako, da pripraviš kup izjem, ki jim ne bo odrejena karantena ob vračanju iz Hrvaške. Vendar se te izjeme lahko spremenijo tako, da vlada preprosta črta eno iz izjem iz odloka.

Poteza vlade je bila pričakovana. Sicer neumna, kajti sedaj, ko na Hrvaškem ni več turistov je tudi možnost okužbe precej manjša. Ampak to je nepomembno. Zopet so pokazali, da nas bodo “kaznovali”, ker smo “preveč žurali na Zrćah in jedli psihoaktivne snovi, namesto, da bi se ukvarjali z DSOji, ki verjetno niso posledica dopustovanja na Hrvaškem. Če bi imela vlada resne namene, potem bi karanteno uvedla že sredi poletja in ne na koncu. Ampak to je bilo pričakovano in prozorno.

Za lastnike premičin in nepremičnin in pavšaliste na Hrvaškem velja, da ne bo za njih odrejena karantena, če:

 • osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in je lastnik nepremič- nine ali bivalnega plovila v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Re- publiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
 • osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in ima na podlagi po- godbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokam- pu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
 • osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji državi ter se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu

Za koga ne bo odrejena karantena in zanj ne velja 9. člen Odloka (vir):

 • čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
 • čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot te- denski delovni migrant;
 • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivali- šča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
 • osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sek- torju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
 • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
 • osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;
 • osebo z diplomatskim potnim listom;
 • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
 • pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, polici- je, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Re- publiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
 • osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdra- vstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi dr- žavi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben;
 • osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno razisko- vanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;
 • osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah  po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
 • osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;
 • osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;
 • osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmej- nem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdar- skih del;
 • pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini;
 • državljane držav, ki prihajajo iz držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav (zeleni seznam), in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji;
 • predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pra- vosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje ope- rativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
 • osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni so- dnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
 • osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;
 • osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 16., 17., 19. in 21. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdrav- je, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani. Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke prejšnjega odstavka, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob priho- du v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi.

Salma Hayek v Rovinju Cristiano Ronaldo v Dubrovniku