Vlada bi po hitrem postopku spremenila zakon o nalezljivih boleznih in onemogočila referendum / to je fašizem!

Se kdo sprašuje kaj je fašizem iz prve roke? To, kar sedaj počne vlada. Odločili so se, da bodo po hitrem postopku spremenili novelo zakona o nalezljivih boleznih in prepovedali referendum o teh spremembah. Brez javne razprave, brez vključitve stroke. 39. člen bi ta ablast spremenila tako, da lahko vlada sama, brez državnega zbora prepove vse kar se ji zazdi. Te spremembe so grob poseg v človekove pravice, vendar je očitno to postala nova normalnost za to ablast.

Vse, kar je Ustavno sodišče ugotovilo, da ni ok pri ukrepih te ablasti, bi ta ablast sedaj spremenila po hitrem postopku in si tlakovala pot, da nas bo lahko septembra zopet zaprla – pa ne samo v domove, ampak tudi institucije, če se jim bo tako “sprdnilo”. V zakon so skrili tudi policijsko uro in prepoved gibanja med občinami, ki dokazano ne prinašata rezultatov, saj ne pomagata pri omejevanju širjenja virusa.

Recimo, tole spodaj je primer sprememb pri 39. členu (vir), ki je imel do sedaj zgolj par alinej, sedaj pa bo ablasti omogočal čisto vse kar se jim bo srce poželelo:

Kadar Vlada Republike Slovenije po preučitvi mnenja medicinske in epidemiološke stroke oceni, da ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem oziroma za preprečevanje nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi, z odlokom lahko odredi tudi naslednje ukrepe:

 • omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo, zlasti tako, da se zahteva predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil, ali se kot pogoj za prihod v državo določi posredovanje osebnih podatkov v skladu s tretjim odstavkom tega člena ali pa se za določen čas odredi delno ali popolno prepoved prihoda iz teh držav osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča;
 • omeji ali prepove gibanje, zlasti tako, da celotnemu ali posameznim skupinam prebivalstva :
  – omeji gibanje na statistično regijo, občino ali drugo teritorialno enoto;
  – prepove dostop na določeno mesto;
  – omeji oziroma prepove gibanje v določeni razdalji od prebivališča posameznika;
  – omeji oziroma prepove gibanje ob določenih urah v dnevu.
 • omeji ali prepove zbiranje, zlasti tako, da:
  – omeji ali prepove pouk oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa v prostorih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
  – omeji ali prepove zbiranje oseb v kinodvoranah, gledališčih, muzejih, knjižnicah in drugih ustanovah za izvajanje kulturne dejavnosti;
  – omeji ali prepove zbiranje oseb v gostinskih in nastanitvenih obratih;
  – omeji ali prepove zbiranje oseb v verskih objektih;
  – omeji ali prepove zbiranje oseb na športnih prireditvah oziroma športne vadbe;
  – omeji ali prepove zbiranje oseb na drugih javnih prireditvah, javnih shodih in na drugih javnih krajih;
 • omeji promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev, zlasti tako, da:
  – določi lastnosti prostorov, v katerih poteka promet posameznih vrst blaga oziroma se izvajajo storitve;
  – prepove promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev;
 • gibanje, zbiranje, promet blaga ali izvajanje storitev pogojuje zlasti:
  – z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih specifičnih zaščitnih ukrepov glede na način prenosa nalezljive bolezni;
  – s posredovanjem osebnih podatkov odgovorni osebi javnega ali zasebnega prava, ki organizira zbiranje, opravlja promet blaga ali izvaja storitve, v skladu s tretjim odstavkom tega člena;
  – s predložitvijo ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil odgovorni osebi iz prejšnje alineje.

Še dodatno so razširili pristojnosti ostalih inšpektorjev, ki lahko ob sumu, da je nekdo zbolel ali pa bi lahko zbolel, prepove ljudje gibanje.

Dobrodošli v fašizmu!