Ali ste vedeli, da morate plačati SAZOR prispevek, če imate v podjetju fotokopirni stroj? Znesek je odvisen od števila zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo in od skupnega števila zaposlenih! SAZOR je Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja in od 25.12.2021, ko je zakon stopil v veljavo, morate prijaviti njim lastnino fotokopirne naprave v podjetju in seveda morate plačevati SAZOR prispevek.

Za kaj gre? 

Za fotokopiranje avtorskih del v skladu s tem sporazumom in predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice, je podjetje dolžno plačati Združenju SAZOR avtorski honorar v skladu s tarifo, ki je določena v tem sporazumu (v nadaljevanju: honorar). Tarifa je določena v letnem znesku, ki ga podjetje plača za pridobitev dovoljenja in fotokopiranje v skladu s tem sporazumom, in je odvisna od števila zaposlenih v podjetju ter glavne dejavnosti podjetja. (vir)

Kaj novi prispevek pomeni za podjetje?

Zavezanci po tem sporazumu so vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije in ki bodisi posedujejo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma imajo tovrstno napravo v svojih osnovnih sredstvih, jo najemajo ali z njo razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali naročijo fotokopiranje pri izvajalcu fotokopiranja izven podjetja

Če nimate fotokopirca v podjetju, lahko podate pisno izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki niso zavezanci za plačilo avtorskega honorarja po tem sporazumu, to dokazujejo z lastnoročno pisno izjavo, podano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ne posedujejo naprave, ki omogoča fotokopiranje, da tovrstne naprave nimajo v svojih osnovnih sredstvih, je ne najemajo in z njo ne razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ter da ne naročajo fotokopiranja pri izvajalcu izven podjetja

Vendar pozor:

Subjekt, ki poda izjavo iz drugega odstavka tega člena, ter subjekt, ki ne poda izjave iz drugega odstavka tega člena in ne sklene licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR v roku, določenem v tem sporazumu, mora Združenju SAZOR omogočiti preverjanje resničnosti tovrstne izjave oziroma dejstva, ali je zavezanec po tem sporazumu. Za ta namen mora v roku 8 delovnih dni od prejema pisnega poziva omogočiti predstavniku Združenja SAZOR, ki se izkaže s pooblastilom Združenja SAZOR, pregled prostorov, ki jih uporablja pri poslovanju (npr. pisarne in drugi prostori, v katerih bi se lahko nahajala naprava za fotokopiranje).

Z drugimi besedami. Država je uvedla nov davek za vsa podjetja, ki imajo v svojih pisarnah fotokopirni stroj. Če nimate te naprave, morate napisati izjavo, vendar ima SAZOR možnost, da vstopi v vaše prostore in preveri, če vaša izvaja drži.

Kakšen je znesek SAZOR prispevka?

Podjetja so glede na njihovo glavno dejavnost razvrščena na tri tarifne skupine, in sicer:
  • v I. (prvo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih manj kot 30 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
  • v II. (drugo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih med 30 % in 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
  • v III. (tretjo) skupino spadajo podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih več kot 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.
Št. zaposlenih/podjetje I. skupina, honorar v EUR II. skupina, honorar v EUR III. skupina, honorar v EUR
na podjetje/leto na podjetje/leto na podjetje/leto
1–10 4 6 12
11–50 19 27 57
51–250 75 108 320
251–500 150 220 675
501–1000 236 334 1062
nad 1000 273 390 1365

Kako skleniti pogodbo s SAZOR? 

Sem bil prepričan, da obstaja možnost sklenitve pogodbe preko spleta, vendar je na spletni strani https://www.sazor.si/ nisem našel. Očitno je potrebno “sprintati papir” in ga poslati na SAZOR.

Z drugimi besedami – to je ta digitalizacija leta 2022. In zanimivo je, da ablast ni tega zakona niti pod razno omenjala nikjer nikoli. Še bolj smešno je, da mora človek sam brskati po uradnih listih, če želi biti na tekočem z informacijami in vsemi nebulozami, ki so jih sprejeli v Sloveniji.