okameneli svatje okameneli svatje

Za kolesarsko pot bi občina Zagorje delno razstrelila naravni spomenik – Okamenele svate

Kolesarska pot, ki jo že dolgo časa gradijo v občini Zagorje, zopet buri duhove. To, da bo ta kolesarska pot na razdalji desetih kilometrov prečila glavno prometno cesto, ki omogoča Zasavju stik z avtocesto, je svoje vrste norost. Ampak ne bom o tem. Očitno je ta kolesarska pot tako pomembna, da se je občina Zagorje odločila, da bo delno razstrelila naravni spomenik – Okamenele svate.

Okameneli svatje so naravna posebnost in po odloku občine iz leta 2005 so te kamnite tvorbe naravni spomenik.

Ampak za uresničitev “ideje” o kolesarski poti, ki jo gradijo že dolgo časa in onemogoča Zasavcem normalno vožnjo z avtom do priključka na avtocesto pri Trojanah, bodo očitno “padli” okameneli svatje. Vsaj takšen je bil predlog na seji občine Zagorje.

V bistvu priznam, da me nič več nič v Zagorju ne more presenetiti. Tale kolesarska pot je precej “smešen” projekt in glede na to, da se vedno izpostavlja, da gre za EU sredstva, me prav zanima, če EU tolerira uničevanje naravnih spomenikov, kar je bilo določeno z odlokom.

To, da so v občini namesto pločnikov z modro barvo označene površine, kjer parkirajo vozila, je zgolj in samo še ena takšna cvetka. In še in še bi lahko našteval. Tudi to, da bo rondo v Kisovcu tako “majhen,” da bodo imeli tovornjaki z vožnjo skozi veliko težavo.

Ampak ni pomembno. Važno je, da navzven zgleda vse ok, čeprav je vožnja po cestah v Zagorju podobna vožnji po minskem polju, ko so “šle mine že v zrak”

Dobil odgovor občine, ki ga v celoti objavljam:

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je na zadnji seji med drugim seznanil tudi z delom trase kolesarske poti Zagorje-Orehovica, ki se nanaša na t. i. območje Zelenc oz. t. i. Okamenelih svatov.

Ker se v javnosti v zvezi s tem pojavljajo netočne informacije, v katerih avtorji na družbenih omrežjih pišejo, da bo Občina Zagorje ob Savi za potrebe kolesarske steze Zagorje-Orehovica uničila naravno dediščino, dajemo uradno pojasnilo:

Občina Zagorje ob Savi je v fazi priprave idejnih zasnov za potek kolesarske poti Zagorje-Orehovica izbranemu izdelovalcu projektne dokumentacije, podjetju Ozzing d.o.o. Trbovlje naročila, da se na odseku trase območja »Zelenc«, kjer kolesarska pot poteka po levem bregu potoka Medija (odsek od BS Petrol do stanovanjskega objekta Juvan), na lokaciji, kjer načrtovana kolesarska pot prečka skalni samotar, le-to izvede v obliki predora.

Za tak poseg je potrebno pridobiti strokovne podlage za pridobivanje pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora, v tem primeru Direkcije RS za vode in Zavoda RS za varstvo narave. Tako je bila pridobljena strokovna podlaga v obliki Geotehničnega načrta o pogojih izvedbe vkopa, v kateri je bilo ugotovljeno, da je pooblaščena družba GEOENG&CO d.o.o. Ljubljana »na podlagi podrobnega inženirsko geološkega kartiranja ugotovila, da predlagane variante izvedbe predora za kolesarsko stezo ni možno izvesti zaradi prenizkega nadkritja kompaktne hribine nad traso predorske cevi.«

Občina je pridobila tudi strokovno podlago v obliki študije Karte razredov poplavne nevarnosti z IZP ureditev vodotokov za načrtovano kolesarsko pot od Zagorja do Orehovice. Zaključek iz predmetne strokovne podlage je:

Po prehodu kolesarske poti na levi breg, le-ta v nadaljevanju poteka na nivoju obstoječega terena. Pomemben poseg, ki vpliva na poplavnost na širšem območju, je nujna odstranitev do struge segajočega skalnega osamelca v profilu K105, zaradi česar se razširi pretočni koridor ob strugi za kar 9 m.

Na podlagi tako izdelanih strokovnih podlag ter v nadaljevanju izdelave DGD in PZI dokumentacije so bila pridobljena pozitivna mnenja Direkcije RS za vode in Zavoda RS za varstvo narave, kjer slednji navaja: »Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da je predviden poseg načrtovan tako, da ne posega v območje nobenega od kamnitih stolpov. Ocenjujemo, da poseg ne bo bistveno okrnil morfoloških lastnosti naravne vrednote, zato menimo, da je sprejemljiv.«

Občina Zagorje ob Savi zato za potrebe kolesarske poti Zagorje-Orehovica ne bo odstranila nobenega dela t. i. Okamenelih svatov, ampak zaradi varnosti kolesarjev zgolj skalni osamelec, ki ni del naravnega pojava, imenovanega Okameneli svati. Ti so na podlagi pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot od leta 2004 zaščiteni kot naravna vrednota državnega pomena, ki jih Občina Zagorje ob Savi, tudi če bi hotela, ne bi mogla odstraniti.

 

okameneli svatje

  1. Ne boste verjeli s kakšno lahkoto se da spreminjati občinske odloke oziroma jih popolnoma zavreči. Primer kjer je bila zaščitena celotna gora z odlokom in zdaj se bi naj tja vrnil kamnolom: https://brinjeva-gora.si

Komentarji so zaprti.