Prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in povrsinah Prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in povrsinah

Vlada pripravila kup dobrih ukrepov za blaženje posledic epidemije

Danes je Vlada RS predstavila ukrepe za blaženje posledic epidemije. Ti so ocenjeni na okoli 2 milijardi evrov.  Znano je tudi kako se bo Vlada soočala s problemi samozaposlenih v teh dneh. Ukrepi se mi zdijo dobri, predvsem pa so izvedljivi. Kapo dol!

Prispevke vseh zaposlenih na čakanju bo prevzela država. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne dalje pa bo prevzela zdravstvena zavarovalnica. Ta ukrep zaenkrat velja do 31. maja.

Samozaposleni, ki jih je kriza močno prizadela, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, prav tako pa bo prispevke za njih nakazovala država.

In še dodatek – pozitivno presenečen nad retoriko Janeza Janše na tiskovni konferenci. Nič več obračunavanja za nazaj, ampak pogled v prihodnost. Ja, res sem to napisal in res to mislim! 

  • Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v obdobju dveh mesecev – veljavnost bo od dneva uveljavitve zakona do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni –, ki jih je treba vplačati v obe blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec. Sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov, v razponu od 10 do 200% osnovne plače.
  • Določeni so ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših upokojencev, z nizkimi pokojninami, ki so tudi največja tarča te epidemije, je dejal premier in dodal, da se upokojencem z najnižjimi pokojninami izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa.
  • Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost, je povedal premier in dodal, da bo določeno, da gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času tudi ne plačujejo, torej ne bo položnic.
  • Sprejeta je bila tudi vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko posebne aplikacije izrazili posebno prizadetost zaradi krize in ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače, je dejal premier Janša. Nadaljeval je, da se prizadetim samozaposlenim v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine, je povedal premier.
  • Vlada je sprejela vrsto ukrepov za ohranitev delovanja podjetij. Vsi prispevki za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo.
  • Sprejeti so ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema (t.i. “finančni top”) in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovi dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa, je poudaril Janez Janša.
  • Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov. Znižajo se vse funkcionarske plače na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30% funkcionarskih plač za čas krize. Tisti, ki v tej veji oblasti in tudi drugod delajo v teh razmerah, ker nujni postopki zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave, morajo potekati, pa padejo v kategorijo dodatni nagrajenih, je glede znižanje sejnin in plač izpostavil premier.
  • Vlada je sprejela tudi vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu. Predsednik vlade je poudaril, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah, strateškega pomena, zato bomo naredili vse, da se kmetom in kmetijstvu pomaga z enakimi ali sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu, je dejal Janša.
Prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in povrsinah
Prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in povrsinah