Vatikan Vatikan

100.000 evrov bo Vlada RS namenila za postavitev božičnega drevesa v Vatikanu / #kdojetunor

Ko sem slišal informacijo, da bo Vlada RS namenila 100.000 evrov za postavitev božičnega drevesa v Vatikanu, sem bil prepričan, da gre za šalo. Takšno neposrečeno, ki mi ne bi bila smešna niti ob 1. aprilu. Pa vendar ni šala, gre za dejansko odločitev vlade, da nameni 100 tisočakov za božično drevo v Vatikanu.

Če se sprašujete kdo je tu nor, je odgovor na dlani. Mi smo nori, ker dopuščamo vse to kar se nam dogaja zadnje mesece. Namesto, da bi denar vlada namenila projektu Botrstvo, ali pa tistim, ki potrebujejo pomoč, se so raje odločili, da je za njih bolj pomembno božično drevo v Vatikanu.

Glede na to, da nas vsak dan vlada znova preseneti s svojimi “idejami in predlogi”, me samo zanima kdaj se bo vse skupaj končalo? Predvsem pa kako se bo končalo?

Link: https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/5780

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.  24/05 – uradno prečiščeno besedilo,109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

 1. Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec leta 2020.
 2. Vlada Republike Slovenije je za koordinacijo izvedbe projekta, v katerem sodelujejo tudi Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenska turistična organizacija), Ministrstvo za zunanje zadeve in Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, zadolžila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 3. Vlada Republike Slovenije je za izvedbo in financiranje poseka in nakupa smreke ter 36 okrasnih dreves in njihovega prevoza v Vatikan zadolžila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 4. Vlada Republike Slovenije je za koordinacijo in financiranje priprave okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred in med dogodkom v Vatikanu zadolžila Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
  Dr. Božo Predalič, generalni sekretar

Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Strošek poseka in prevoza dreves iz Slovenije v Vatikan se ocenjuje na okoli 40.000 evrov. V ceno je zajeto financiranje poseka in nakupa smreke ter 36 okrasnih dreves in njihovega prevoza. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz proračunske postavke 547 –  Gozdni sklad.

Strošek priprave okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred in med dogodkom v Vatikanu se ocenjuje na okoli 60.000 evrov. Sredstva bo zagotovil Urad RS za komuniciranje, iz proračunske postavke 6441 – Predsedovanje EU.

Sredstva v ocenjeni višini 100.000 EUR so načrtovana v predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 in v predlogu sprememb proračuna za leto 2021.

Informacija o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec leta 2020

Republika Slovenija in Sveti sedež imata sorodne poglede na vrsto globalnih vprašanj, vseskozi nas povezujejo prijateljski odnosi ter reden in konstruktiven dialog, kar je poudarjeno tudi v strategiji slovenske zunanje politike.

V Strategiji slovenske zunanje politike iz leta 2015 je zapisano, da je Sveti sedež pomemben sogovornik v Evropi in svetu, posebno v zvezi z vprašanji miru, razvoja, verske svobode, medkulturnega in medverskega dialoga, kulturne identitete, humanitarnimi in drugimi svetovnimi vprašanji, ki jih poudarja prav sedanji pontifikat. Poleg dvostranskih odnosov dialog s Svetim sedežem poteka tudi v okviru določil Lizbonske pogodbe.

Slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je z depešo VVA200058 z dne 4. 5. 2020 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo, da je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec letošnjega leta. Naknadno je bila, zaradi vsebine depeše, 16. 7. 2020 depeša poslana tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem času so bili že opravljeni tudi prvi neformalni pogovori na vladni ravni v smeri realizacije projekta.

Postavitev božičnega drevesa in spremljajoči promocijski dogodki bodo odlična promocija Slovenije, predvsem v luči predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta  2021. Slovenija že sodeluje v triu predsedstva, ki se je začelo s predsedovanjem Nemčije v drugi polovici 2020 in se bo nadaljevalo s predsedovanjem Portugalske v prvi polovici 2021.

Finančna sredstva, vložena v projekt, bodo imela multiplikativne gospodarske učinke.

Slovenija želi preko organizacije dogodka promovirati gozd ter gozdno-lesno verigo, ki povezuje trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi. S postavitvijo naravnih in v naravnem okolju pridobljenih dreves slovenskih avtohtonih vrst iglavcev, skrbno izbranih s strani javne gozdarske službe, se promovira učinkovito gospodarjenje z gozdom kot naravnim bogastvom, s katerim se v slovenskih gozdovih dosega kakovostne gozdne lesne sortimente. Vsa drevesa, ki bodo krasila tako Trg svetega Petra kot uradne prostore Svetega sedeža, bodo pridobljena iz gozdov, ki imajo FSC certifikat, ki zagotavlja trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje.

Dogodek bo tudi priložnost za promocijo Slovenije kot Evropske regije gastronomije v letu 2021 ter širšo promocijo Slovenije kot zelene, kreativne in pametne destinacije.

Pozitiven bo tudi učinek na širše gospodarstvo, saj bomo s finančnimi sredstvi, namenjenimi okraševanju božičnih dreves, podprli slovenske rokodelce, ki se ukvarjajo z izdelavo tovrstnega okrasja, s sredstvi, namenjenimi za kulturni program, pa bomo podprli slovenske kulturne izvajalce.

Ob dogodku bodo, glede na udeležbo na slovenski strani, predvidoma organizirani bilateralni pogovori z najvišjimi predstavniki Svetega sedeža.

Za koordinacijo izvedbe projekta je zadolženo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V projektu sodelujejo Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenska turistična organizacija), Ministrstvo za zunanje zadeve in Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije.

Sodelujoča ministrstva so v projekt vključena s sledečimi nalogami:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zadolženo tudi za zagotovitev in financiranje poseka in nakupa smreke ter 36 okrasnih dreves in njihovega prevoza.

Slovenija bo za izvedbo dogodka zagotovila eno večje drevo, drevesne vrste smreka (lat. Picea abies), primerno za božično drevo. Običajno je drevo, ki se ga postavi na Trgu svetega Petra (ob jaslicah), visoko med 24 in 26 metri. Če bo možno realizirati, bo slovensko božično drevo visoko 30 metrov, saj bo s tem simboliziralo 30. obletnico plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Slovenija bo zagotovila tudi 36 manjših okrasnih dreves vrste smreka (lat. Picea abies), v dimenzijah od 1,5 metrov do 6 metrov. Manjša okrasna drevesa bodo postavljena v uradnih prostorih Svetega sedeža  in drugih prostorih na območju Vatikana.

Vsa drevesa bodo imela priložen okoljski certifikat o ustreznem ravnanju z drevesno dediščino oziroma certifikat FSC, ki ga podeljuje neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno (odgovorno) gospodarjenje z gozdovi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo zagotovilo tudi prevoz navedenih dreves iz Slovenije na Trg svetega Petra v Vatikanski mestni državi v obdobju od 23. do 25. novembra 2020.

Stroške financiranja poseka in nakupa smreke ter 36 okrasnih dreves in njihovega prevoza bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pokrilo iz proračunske postavke 547 – Gozdni sklad.

 • Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje je zadolžen za koordinacijo in financiranje priprave okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred in med dogodkom v Vatikanu.

V zadnjih letih je za okrasitev božičnega drevesa poskrbel Governatorat Vatikanske mestne države. V luči čim bolj uspešne promocije države je Slovenija predlagala nacionalno obliko oziroma koncept okrasitve božičnega drevesa, kar je vatikanska stran sprejela. Poleg glavnega drevesa, ki bo stal na Trgu svetega Petra, ima Slovenija možnost okrasiti še 8 manjših dreves. Okrasitev bo izhajala iz slovenske tradicije in identitete.

Izdelovanje okrasja za osrednje božično drevo, ki bo stalo na Trgu svetega Petra, ter za najvidnejša oziroma z vidika vatikanskih prostorov najpomembnejša manjša drevesa bomo zaupali izkušenim rokodelcem, ki lahko v tako kratkem časovnem obdobju zagotovijo ustrezne in oblikovalsko kakovostne (lesene) okraske. Izdelovanje ostalih okraskov bo potekalo v obliki organiziranih strokovnih delavnic, na katerih bo sodelovalo več generacij ter tako pripravam in dogodku dalo širšo medgeneracijsko noto, ki jo v časih epidemije Covid-19 človeštvo še kako potrebuje. Izdelani okraski bodo iz naravnih materialov in bodo odražali našo bogato kulturno dediščino.

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje bo pripravil poseben promocijski film, v katerem bodo zajeti tudi že posamezni dogodki priprav. Te bomo do osrednjega dogodka tudi redno promovirali in objavljali na vladnih kanalih družbenih medijev.

S Slovensko turistično organizacijo bo izdelan tudi širši načrt prikazovanja promocijskega filma na domačih in mednarodnih dogodkih programa promocije Slovenije v času pred in med predsedovanjem Slovenije Svetu EU ter na mednarodnih dogodkih, ki se odvijajo pod okriljem Slovenske turistične organizacije.

Slovesnost ob osvetlitvi božičnega drevesa bo potekala med 7. in 10. decembrom 2020 v večernih urah. Del slovesnosti, ki bo namenjen slovenskemu božičnemu drevesu bo, poleg govorcev iz civilne in cerkvene sfere, vključeval tudi kulturni program v trajanju približno 45 minut.

Kulturni spremljevalni program bo pripravljen v obliki kratkega koncerta slovenskih božičnih pesmi, ki ga bo Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo.

Predvidena je tudi pogostitev obiskovalcev s slovensko potico.

Stroške priprav okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred in med dogodkom v Vatikanu bo Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pokril iz proračunske postavke 6441 – Predsedovanje EU.

Stroški

Ocenjeni stroški skupaj znašajo okoli 100.000 evrov.

Strošek poseka in prevoza dreves iz Slovenije v Vatikan se ocenjuje na okoli 40.000 evrov. V ceno je zajeto financiranje poseka in nakupa smreke ter 36 okrasnih dreves in njihovega prevoza v Vatikan. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz proračunske postavke 547 – Gozdni sklad. V skladu s 7. točko četrtega odstavka 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) se namreč sredstva Gozdnega sklada namenijo tudi za financiranje promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig.

Strošek priprav okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred in med dogodkom v Vatikanu se ocenjuje na okoli 60.000 evrov. Od tega za izdelavo glavnega okrasja predvidevamo strošek v višini 15.000 EUR, za izvedbo delavnic in izdelavo ostalega okrasja 10.000 EUR, za snemanje spremljevalnih aktivnosti in promocijski film 10.000 EUR, za kulturni in spremljevalni promocijski program 20.000 EUR, za pogostitev pa 5.000 EUR. Sredstva bo zagotovil Urad Vlade RS za komuniciranje iz proračunske postavke 6441 – Predsedovanje EU.

Vatikan

Vatikan

  1. Gregor Peric
   @GregorPeric
   Level 1:
   December 1996, božično drevesce iz Kočevskega roga je papežu v imenu Slovenije podaril takratni predsednik države Milan Kučan. Na slovesni osvetlitvi so bili zraven soproga Štefka, trije ministri, Andrej Šter, Jože Osterc in Janez Dular …
   Christmas tree
   Christmas tree
   Christmas tree

 1. To bi morala sponzorirat RKC s svojimi gozdovi, če jo hočejo imet. Ogabno. In Vatikan sam od sebe ne bi smel sprejeti take promocije od sekularne države. Fuj.

 2. Had daj napiši še malo o problematiki, zasvojenosti telefonov. Priporočam ogled the social dillema.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja